Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

Kommentar till Brev till Pehr Wilhelm Wargentin 21.7.1762Syftet med det här korta brevet är att framföra ett artigt tack till Kungl. Vetenskapsakademiens sekreterare Pehr Wilhelm Wargentin. Chydenius tackar för den försändelse med de tryckta svaren på akademins uppsatstävling om bekämpning av mossa på ängar (se s. 84–105) som han fått motta från Wargentin. Det enda egentliga ämnet i brevet daterat den 21 juli 1762 är Chydenius löfte om att skriva en uppsats om fördämningar och dammbyggnader. Chydenius hade tackat för sitt pris i ett tidigare brev som lästes upp under vetenskapsakademins sammanträde den 30 juni 1762 (själva brevet har sedermera förkommit). Wargentin hade troligen efter detta skickat den skrift som innehöll de sex tryckta bidragen i tävlingen och samtidigt påmint Chydenius om dammbyggnaderna som det tydligen varit tal om i deras tidigare korrespondens. Bakgrunden till Wargentins förslag var sannolikt det att Chydenius i sitt tävlingsbidrag rätt omfattande behandlat fördämningar som en metod att återställa ängar och i det sammanhanget konstaterat att dammbyggnaderna kunde behandlas i en separat uppsats (se s. 102). Trots sitt löfte lämnade Chydenius aldrig in någon skrift om detta ämne till Vetenskapsakademien.

MJ och PH