Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

Kommentar till StrömrensningenSin pro memoria 1794 om strömrensningen och vägdragningarna i Österbotten har Chydenius av allt att döma författat som ett svar på någon officiell förfrågan.1 I skriften utreder Chydenius vilka planer som gjorts upp och vilka åtgärder som vidtagits för att utveckla kommunikationerna från Gamlakarlebytrakten österut inåt landet. Planerna på att rensa Perho å så att den bättre skulle lämpa sig för varutransporter hade funnits länge. Av skriften framgår det även att man senast i början av 1780-talet hade gjort upp planer och genomfört mätningar för att bygga en kanal genom Suomenselkä som skulle ha förenat Perhå å med Kyyjärvi. Landshövding Adolf Tandefelt hade föreslagit kanalbygget i sin berättelse 1792. Chydenius avfärdar förslaget på en kanal och anser också i övrigt att det skulle vara för arbetskrävande att rensa den steniga ån. Chydenius är däremot mera positivt inställd till det aktuella vägprojektet mellan Gamlakarleby och Saarijärvi (Kyyjärvi), som han själv varit med om att driva.2

MJ och PH

 

Litteratur

Salminen, Tapio, Pohjanmaan kautta: tiet ja tieliikenne Pohjanmaalla keskiajalta 1990-luvulle. Via Österbotten: vägar och vägtrafik i Österbotten från medeltiden till 1990-talet, Vaasa: Tielaitos, Vaasan tiepiiri 1997.

Virrankoski, Pentti, Kokkolan pitäjän yläosan historia. Kaustisen, Vetelin, Halsuan ja Perhon vaiheita esihistoriallisesta ajasta 1860-luvulle, Kokkola: Halsuan, Kaustisen, Perhon ja Vetelin historiatoimikunta 1961.


  1. om skriftens proveniens, se Textkritiska kommentarer, s. 693–694 LINKKI
  2. se Levnadsbeskrivning