Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

Kommentar till Brev till Porthan 26.3.1771I augusti 1770 grundades Sällskapet Aurora i Åbo. Sällskapets mål var att verka för litterära och andra bildningssträvanden i sann patriotisk anda. Till ledamöter kallades även ”frånvarande”, d.v.s. sådana som bodde på mera avlägset belägna orter. Anders Chydenius hörde till de första som kal­lades till medlem, vilket skedde vid ett sammanträde den 1 september 1770. Sällskapets tillfällige sekreterare Henrik Gabriel Porthan framför kallelsen i ett brev till Chydenius den 6 oktober 1770.1 Chydenius svarade av allt att döma jakande på sällskapets kallelse i ett brev daterat den 5 november 1770,2 men själva brevet har inte bevarats. I medlet av februari 1771 sände Porthan ett sedermera försvunnet brev till Chydenius innehållande ett protokollsutdrag som han i det tidigare brevet lovat sända, sällskapets hederstecken och de första numren av Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo, som utgavs av Aurorasällskapet.

Chydenius svarade Porthan i det här utgivna brevet daterat den 26 mars 1771. Han lovar att i mån av möjlighet delta i sällskapets arbete, men att han i brist på tid och krafter eventuellt inte skulle lyckas uppfylla sitt löfte. Varje ledamot var nämligen ombedd att skicka in en självbiografi som sedan förseglad skulle förvaras i sällskapets arkiv och läsas upp först efter ledamotens död. I sitt brev av den 6 oktober 1770 hade Porthan dessutom framfört en önskan om en beskrivning av och underrättelser om skolan eller pedagogin i Gamlakarleby och om en levnadsbeskrivning över Chydenius far Jakob Chydenius, som hade avlidit 1766. Antagligen hade man tänkt sig att Chydenius beskrivningar sedan skulle publiceras i sällskapets tidning. Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo publicerade av allt att döma aldrig något som Chydenius skrivit och om han lämnade in sin självbiografi till sällskapet har den sedermera förkommit.

Tryckfrihetsförordningen 17663 och dess tillämpning är ändå brevets huvudsakliga tema. Det senaste numret av Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo (nr 3, 14.2.1771) som följde med Porthans brev innehöll inledningen till pseudonymen Misocryptus Phileleutherius skrift, där denne uttrycker sin oro över att domstolarnas omröstningsprotokoll inte överlämnats till personer som bett om dem om vederbörande inte förband sig att trycka protokollen. Genom att på detta sätt tolka lagen för bokstavligt och emot dess anda begränsade man i praktiken dokumentens offentlighet, eftersom endast få hade råd att betala för tryckningen. Bakom pseudonymen döljer sig troligtvis Mathias Calonius, sedermera professor i juridik, som antingen själv eller tillsammans med sin vän Porthan författat skriften.

Chydenius anser att motiveringarna till tryckfrihetsförordningen borde få större offentlighet och därför spridas till allmänheten. Han föreslår att Aurorasällskapet skall driva på tryckningen av tredje utskottets betänkande om censuren 1766 (Betänkande om tryckfriheten 1766) genom att i sin tidning publicera en propå om detta. Betänkandet borde tryckas i samband med öppningen av riksdagen några månader senare.

Någon propå i ämnet trycktes emellertid inte i tidningen. Den enkla orsaken till detta kan vara att en uppmaning av det här slaget inte lämpade sig för tidningen som valt inhemsk litteratur, historia, geografi och kultur som sina tyngdpunktsområden. Instiftarna poängterade tidningens opolitiska karaktär och den försiktige Porthan ville inte att tidningen skulle irritera myndigheterna. Misocryptus Phileleutherius inlägg var det enda egentliga politiska ställningstagandet i tidningens historia.

Till sitt brev bifogade Chydenius en donation på hundra koppardaler. Stadgarna föreskrev en ledamotsavgift på endast 36 koppardaler och med undantag av en anonym donator betalade ingen över den föreskrivna summan. Chydenius hade sannolikt redan i brevet som han skickade i november 1770 förbundit sig att betala en högre summa, men det är också möjligt att han genom den högre summan ville göra Porthan mera välvilligt inställd till propån.

MJ och PH

Litteratur

Lagus, Ernst (red.), Bref från Henrik Gabriel Porthan till samtida, Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 38, Helsingfors 1898.

Schybergson, M. G., Henrik Gabriel Porthan. Levnadsteckning, Förra delen, Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 83, Helsingfors 1908.

Suova, Eino, Aurora-seuran sanomalehti 1771–78. Sanomalehtiopillinen tutkimus, Turun yliopiston julkaisuja B42, Turku 1952.


  1. Ernst Lagus (red.), Bref från Henrik Gabriel Porthan till samtida (1898), s. 3–4. Den bevarade brevväxlingen förtäljer inget om förhållandet mellan Porthan och Chydenius. En orsak till att Porthan i ett tidigt skede vände sig till just Chydenius kan emellertid ha varit att han kände Chydenius redan från sin barndom. Åren 1744–1754 bodde Porthan hos sin morbror kyrkoherde Gustaf Juslenius på Kronoby prästgård. Chydenius far Jakob Chydenius var i sin tur kyrkoherde i grannförsamlingen Gamlakarleby från 1746.
  2. enligt en anteckning på Porthans brev till Chydenius 6.10.1770
  3. Se kommentaren till tryckfrihetsbetänkandena 1765 och 1766