Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

Kommentar till Brev till Mennander 12.10.1768Bara ett brev av Anders Chydenius till Carl Fredrik Mennander har bevarats, men på basis av brevets karaktär kan man sluta sig till att korrespondensen mellan dem har varit livligare än så. Mennander var en av Chydenius första lärare vid akademin i Åbo och hade sedermera som professor i fysik haft ett inflytande på Chydenius intresse för naturvetenskaperna. Mennander var biskop i Åbo stift från 1757 och därigenom även Chydenius överordnade. Brevet handlar inte om kyrkliga angelägenheter, utan Chydenius skriver brett om frågor som var aktuella vid den ifrågavarande tiden. Virrankoski bedömer att biskopen hade bett Chydenius informera honom om läget i Österbotten då och då. Brevet i sig vittnar inte om någon enskild orsak till varför det skrivits. Å andra sidan tolkar Virrankoski brevet som ett försök från Chydenius sida att ge en positiv bild av sig själv och att förstärka sitt förtroliga förhållande till Mennander. Det var allmänt känt att kyrkoherdetjänsten i Gamlakarleby snart skulle lediganslås.

En stor del av brevet handlar om ämnen som hade engagerat Chydenius djupt vid riksdagen 1765–1766 och som fortfarande var aktuella. Den rådande ekonomiska krisen skyller han på det ”antagna Finance Systemet”. Chydenius motstånd mot den ekonomiska politik som ständerna gått in för hade lett till det dramatiska händelselopp som resulterade i att Chydenius blev utesluten ur det fortsatta riksdagsarbetet. Angreppet på Johan Fredrik Kryger har kopplingar till produktplakatet och till Chydenius skrift Källan til rikets wan-magt som orsakade en häftig debatt 1765. Chydenius hänvisar också till tryckfrihetsförordningen 1766, som han av allt att döma betraktade som något av det viktigaste han åstadkom under riksdagen 1765–1766.

Eftersom Mennander hörde till de ledande hattpolitikerna, kan man eventuellt på basis av brevet sluta sig till vilket förhållande Chydenius hade till partigrupperingarna vid den här tiden. Den dystra bild som tecknas av följderna av regeringens ekonomiska politik kunde, som Virrankoski konstaterar, tyda på något slags samförstånd mellan Chydenius och Mennander kring den ekonomiska politiken. Å andra sidan finns det inget i brevet som konkret pekar på att Chydenius skulle ha blivit anhängare av hattarna.

MJ och PH