Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

Kommentar till Brev till Hushållnings­sällskapet 1801Anders Chydenius hade i början av juli 1800 sänt Finska Hushållningssällskapet sitt svar (Tankar om Haartmans memorial) på medicine professor Gabriel Erik Haartmans memorial (Haartmans memorial, se s. 602–613 LINKKI) om Chydenius manuskript om koppympningen. Sällskapets beredningsutskott behandlade saken först i slutet av år 1800 och konstaterade då att Chydenius svar ”af Sällskapet icke kunna nyttjas”. Utskottet föreslår till undvikande av ”en litterair strid” att både Chydenius och Haartmans skrifter skulle förkortas och att de ställen som orsakat meningsskiljaktigheter skulle strykas ur bägge. Chydenius skrift skulle efter redigeringen främst handla om koppympningens historia i Österbotten. Chydenius informerades om saken i ett brev som sändes i början av mars 1801.

Den irritation Chydenius uppenbart kände och ännu delvis lyckats kamouflera i Tankar om Haartmans memorial gick inte längre att dölja. Chydenius vägrade ge sig i de två stridsfrågorna. Den ena gällde tillverkningssättet av kvicksilverpreparatet Mercurius dulcis, den andra huruvida det var motiverat att försöka stoppa koppsmittan vid landets gränser och sträva efter att utrota smittkopporna ur hela riket. Chydenius gör inget för att dölja sitt förakt för den ”officiella” läkarvetenskapens representanter. Han hade av allt att döma anat en viss ringaktning bakom sällskapets översvallande tack, vilket fick honom att se rött eftersom han skydde auktoriteter. Särskilt kränkt blev han antagligen av Haartmans konstaterande att prästernas uppgift var att upplysa allmänheten men att kvacksalvarnas antal bara ökade om prästerna gavs för mycket medicinsk kunskap.

Chydenius förverkligade inte sitt hot att ge ut skriften på eget förlag och hushållningssällskapet såg det inte som en möjlighet att låta Chydenius själv förkorta texten. Det hade endast förlängt konflikten. Det är möjligt att Jacob Tengström försökte medla mellan parterna. Skriften publicerades först efter Chydenius död. Vissa formuleringar ändrades och skriften försågs med förklarande fotnoter (se kommentaren till Tankar om koppympningen).

MJ och PH