Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Skrift: Anmärkningar till provpsalmboken

Anmärkningar till provpsalmboken, s. 57v

Föregående avsnitt:

Följande avsnitt:

Textstorlek: A A A A


Visningsalternativ:

[57v]

N:o 130. v. 2.1

 

At Han istället för Hon

Han skulle eljest etc.

Guds wrede. NB wrede är ett masculinum. Se Sahlstedts Sw. Ordbok.2 derföre bör här stå Han istället för hon.

N:o 131. v. 1. istället för

 

En wärdig tack och ära3

Tacksejelse och ära.

Frågas om en tack är god Swenska?

N:o 132. v 4

 

När domarn saknar mod4

mån det blefwe begripeligare om man sade?

Pilatus saknar mod etc.

Detta är något mörkt, torde doch syfta på Pilatus, som ei wågade frikalla Jesum; Ty öfwerstepresterna saknade icke mod at dömma.

N:o 137. v. 1.

 

Hiertat må i tårar brista5

Hellre:

hiertat må i stycken brista.

Ögonen brista i tårar, men ei hiertat. Uti swår ängslan brista ei tårar ut.

N:o 148 v 1.

 

Ur grafwens natt och wånden

är uti seger wänd.6

lättare wore at säja:

Ur grafwen; Nu är wånden

I härlig seger wänd

Upstå ur grafwens natt är ei en ren tancke och meningen något mörk.

v. 9.

 

Wår gråt har han aftwagit7

derföre bättre at säga

Han tårarna aftwagit.

Man aftwår ei gråten utan tårar.

v. 10

 

At med-arfwingar bli8

det kunde ju sägas

At ewigt frälsta bli etc.

Bryter alt för swårt och kan ei gerna tålas.

N:o 152. v. 1.

 

Har i dagen åter hunnit9

wore det ei tydeligare:

Har ur grafwen åter hunnit

 

v. 3.

 

Om jag rätt derefter trår10

Lättare wore at säga:

Om jag efter Jesum trår.

 

N:o 153 v. 2 i slutet

 

En ewig död undgå11

lättare är

Från död til lifwet gå

Undgå är stötande


 1. Psalm 130, vers 2 i sin helhet: ”Der finner Han för sig tillreds En strid, osägligt swår; Guds wrede blir ej förr tillfreds, Än hon betalning får. Hon skulle eljest sökt sin rätt, Hos hela Adams ätt.”
 2. Sahlstedts Sw. Ordbok: avser Abraham Sahlstedts Swensk ordbok med latinsk uttolkning, på kongl. majestäts allernådigste befallning författad, och i ljuset framgifwen af Abraham Sahlstedt ... Stockholm, tryckt hos Carl Stolpe (1773)
 3. Psalm 131, vers 1 i sin helhet: ”O! Jesu, lär mig troget se Och wördnadsfull betänka, Hur Du, att fria mig från we, I nöd Dig låtit sänka; Hur Du, från qwal att frälsa mig, Will band och bojor bära. O! att jag kunde gifwa Dig En wärdig tack och ära.”
 4. Psalm 132, vers 4 i sin helhet: ”Ditt tålamod bepröfwas, När af en gudlös hop, All orätt mot Dig öfwas, När ilskna morde-rop Med falska wittnen blandas, När domarn saknar mod. När allt en ondska andas, Som törstar efter blod.”
 5. Psalm 137, vers 1 i sin helhet: ”Skåder Jesum i sitt sista, I som hafwen Honom kär: Hjertat må i tårar brista, Wid det qwal, som Honom tär. Kan ock någon plåga här, Wara såsom Jesu är?”
 6. Psalm 148, vers 1 i sin helhet: ”Lät oss nu Jesum prisa, Som är wår högsta tröst. Lät oss wår frögd bewisa Med tacksam sång och röst; Ty nu är Han uppstånden Ur grafwens natt, och wånden Är uti seger wänd.”
 7. Psalm 148, vers 9 i sin helhet: ”Han har wår själ uttagit Från död, från fall wår fot; Wår gråt har han aftwagit, Och skaffat salig bot. För Gud wi wele wandra, Wår synda-art förandra, Och Jesum äran ge.”
 8. Psalm 148, vers 10 i sin helhet: ”I Dopet rene twagne, Med Christo äro wi; I nåd af Honom tagne, At med-arfwingar bli. Gud tron hos alla werke, Och med sin Anda stärke I själen et nytt lif.”
 9. Psalm 152, vers 1 i sin helhet: ”Jesus har nu seger wunnit: Telningen af Davids stam, Har i
  dagen återhunnit, Och som Hjelte stigit fram; Fjärran häft den tunga stenen, Kastat dödens
  bojor af, Och gått ledig ur sin graf.”
 10. Psalm 152, vers 3 i sin helhet: ”Frugta är altså förgäfwes Att den pligt, som erlagd är, Af de trogna mera kräfwes; Frihet Jesus dem beskär. Nåd och lif, samt lust och styrka Jag af Jesu fullhet får, Om jag rätt derefter trår.”
 11. Psalm 153, vers 2 i sin helhet: ”Den låfsång, Jesu, hör, Som Dig hwar trogen gör, Att Du med allmagts-handen Har döden nederlagt, Oss frälst ur träldoms-banden, Och uti frihet bragt: Att i Din kraft wi må En ewig död undgå.”
Originalspråk

[57v]

N:o 130. v. 2.12

 

At Han istället för Hon

Han skulle eljest etc.

Guds wrede. NB wrede är ett masculinum. Se Sahlstedts Sw. Ordbok.13 derföre bör här stå Han istället för hon.

N:o 131. v. 1. istället för

 

En wärdig tack och ära14

Tacksejelse och ära.

Frågas om en tack är god Swenska?

N:o 132. v 4

 

När domarn saknar mod15

mån det blefwe begripeligare om man sade?

Pilatus saknar mod etc.

Detta är något mörkt, torde doch syfta på Pilatus, som ei wågade frikalla Jesum; Ty öfwerstepresterna saknade icke mod at dömma.

N:o 137. v. 1.

 

Hiertat må i tårar brista16

Hellre:

hiertat må i stycken brista.

Ögonen brista i tårar, men ei hiertat. Uti swår ängslan brista ei tårar ut.

N:o 148 v 1.

 

Ur grafwens natt och wånden

är uti seger wänd.17

lättare wore at säja:

Ur grafwen; Nu är wånden

I härlig seger wänd

Upstå ur grafwens natt är ei en ren tancke och meningen något mörk.

v. 9.

 

Wår gråt har han aftwagit18

derföre bättre at säga

Han tårarna aftwagit.

Man aftwår ei gråten utan tårar.

v. 10

 

At med-arfwingar bli19

det kunde ju sägas

At ewigt frälsta bli etc.

Bryter alt för swårt och kan ei gerna tålas.

N:o 152. v. 1.

 

Har i dagen åter hunnit20

wore det ei tydeligare:

Har ur grafwen åter hunnit

 

v. 3.

 

Om jag rätt derefter trår21

Lättare wore at säga:

Om jag efter Jesum trår.

 

N:o 153 v. 2 i slutet

 

En ewig död undgå22

lättare är

Från död til lifwet gå

Undgå är stötande


 1. Psalm 130, vers 2 i sin helhet: ”Der finner Han för sig tillreds En strid, osägligt swår; Guds wrede blir ej förr tillfreds, Än hon betalning får. Hon skulle eljest sökt sin rätt, Hos hela Adams ätt.”
 2. Sahlstedts Sw. Ordbok: avser Abraham Sahlstedts Swensk ordbok med latinsk uttolkning, på kongl. majestäts allernådigste befallning författad, och i ljuset framgifwen af Abraham Sahlstedt ... Stockholm, tryckt hos Carl Stolpe (1773)
 3. Psalm 131, vers 1 i sin helhet: ”O! Jesu, lär mig troget se Och wördnadsfull betänka, Hur Du, att fria mig från we, I nöd Dig låtit sänka; Hur Du, från qwal att frälsa mig, Will band och bojor bära. O! att jag kunde gifwa Dig En wärdig tack och ära.”
 4. Psalm 132, vers 4 i sin helhet: ”Ditt tålamod bepröfwas, När af en gudlös hop, All orätt mot Dig öfwas, När ilskna morde-rop Med falska wittnen blandas, När domarn saknar mod. När allt en ondska andas, Som törstar efter blod.”
 5. Psalm 137, vers 1 i sin helhet: ”Skåder Jesum i sitt sista, I som hafwen Honom kär: Hjertat må i tårar brista, Wid det qwal, som Honom tär. Kan ock någon plåga här, Wara såsom Jesu är?”
 6. Psalm 148, vers 1 i sin helhet: ”Lät oss nu Jesum prisa, Som är wår högsta tröst. Lät oss wår frögd bewisa Med tacksam sång och röst; Ty nu är Han uppstånden Ur grafwens natt, och wånden Är uti seger wänd.”
 7. Psalm 148, vers 9 i sin helhet: ”Han har wår själ uttagit Från död, från fall wår fot; Wår gråt har han aftwagit, Och skaffat salig bot. För Gud wi wele wandra, Wår synda-art förandra, Och Jesum äran ge.”
 8. Psalm 148, vers 10 i sin helhet: ”I Dopet rene twagne, Med Christo äro wi; I nåd af Honom tagne, At med-arfwingar bli. Gud tron hos alla werke, Och med sin Anda stärke I själen et nytt lif.”
 9. Psalm 152, vers 1 i sin helhet: ”Jesus har nu seger wunnit: Telningen af Davids stam, Har i
  dagen återhunnit, Och som Hjelte stigit fram; Fjärran häft den tunga stenen, Kastat dödens
  bojor af, Och gått ledig ur sin graf.”
 10. Psalm 152, vers 3 i sin helhet: ”Frugta är altså förgäfwes Att den pligt, som erlagd är, Af de trogna mera kräfwes; Frihet Jesus dem beskär. Nåd och lif, samt lust och styrka Jag af Jesu fullhet får, Om jag rätt derefter trår.”
 11. Psalm 153, vers 2 i sin helhet: ”Den låfsång, Jesu, hör, Som Dig hwar trogen gör, Att Du med allmagts-handen Har döden nederlagt, Oss frälst ur träldoms-banden, Och uti frihet bragt: Att i Din kraft wi må En ewig död undgå.”

Finska

Tätä sisältöä ei valitettavasti ole saatavilla suomeksi

Engelska

Unfortunately this content isn't available in English

Föregående avsnitt:

Följande avsnitt:

Platser:

Personer:

Bibelställen:

Teman: