Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Writing: A Remedy for the Country

A Remedy for the Country, Title Page and Imprimatur

Previous Section:

Next Section:

Font size: A A A A


Viewing Options:

[1]

A Remedy for the Country by Means of a Natural System of Finance

Presented by Anders Chydenius, Member of the Diet.

Iactabatur temporibus illis nummus sic, ut nemo posset scire, quid haberet. Cicero, De officiis, book III.1

Stockholm, printed at the expense of Director Lars Salvius, 1766.[2]

Delivered before the Estate of Clergy on 11 June 1766, when it was resolved that the Estate should permit this paper to be printed.

Witness, J. Brander.


  1. Iactabatur temporibus illis . . .: “at that time the value of money was so fluctuating that no one could tell how much he was worth”.

Original documents

Original language

[1]

Rikets Hjelp, Genom en Naturlig Finance-System. Förestäld Af Anders Chydenius, Riksdagsman.

 

Jactabatur temporibus illis nummus sic, ut nemo posset scire, quid haberet. Cic. de Officis, Libr. III.2

 

Stockholm, Tryckt på Direct. Lars Salvii kostnad, 1766.[2]

 

Föredragit i Präste-Ståndet den 11. Junii 1766 och Resolverades, det Ståndet tillåter, at denna Skrift må tryckas.

 

Testor.3 J. Brander.4


  1. Jactabatur temporibus ... Libr. III.: Lat. ”Penningvärdet växlade vid den här tiden så till den grad att ingen kunde veta hur mycket pengar han hade.” Citat ur Ciceros De Officiis 3:80. Samma citat förekommer i Gustaf Bondes memorial ”Mine oförgripelige tankar” 28.10.1664, Huvudserie A1, Riksrådsprotokoll 1664, vol. 41b, Det odelade kansliet, SRA, fol. 7v, precis före det ställe som Chydenius citerar i Rikets hjälp § 32.
  2. lat. intygar
  3. Rörande prästeståndets tryckningstillstånd, se kommentar. Johan Brander var prästeståndets notarie.

Finnish

[1]

Valtakunnan pelastaminen luonnollisen rahajärjestelmän avulla.

Kirjoittanut Anders Chydenius, valtiopäivämies.

Iactabatur temporibus illis nummus sic, ut nemo posset scire, quid haberet. Cicero, De Officiis, kirja III.5

Tukholmassa, painettu johtaja Lars Salviuksen kustannuksella 1766.[2]

Esitetty pappissäädyssä 11. kesäkuuta 1766, ja sääty päätti hyväksyä tämän kirjoituksen painettavaksi.

Todistaa J. Brander.6


  1. Lat. ”Rahan arvo vaihteli tähän aikaan niin paljon, ettei kukaan voinut tietää paljonko hänellä oli rahaa.” Lainaus Ciceron teoksesta De Officiis 3:80. Sama lainaus esiintyy Gustaf Bonden muistiossa ”Mine oförgripelige tankar” 28.10.1664 (Huvudserie A1, Riksrådsprotokoll 1664, vol. 41b, fol. 7v, Det odelade kansliet, SRA), juuri ennen Chydeniuksen §:ssä 32 lainaamaa kohtaa.
  2. Pappissäädyn myöntämästä painoluvasta ks. Kommentti: Valtakunnan pelastaminen. Johan Brander oli pappissäädyn notaari.

English

[1]

A Remedy for the Country by Means of a Natural System of Finance

Presented by Anders Chydenius, Member of the Diet.

Iactabatur temporibus illis nummus sic, ut nemo posset scire, quid haberet. Cicero, De officiis, book III.7

Stockholm, printed at the expense of Director Lars Salvius, 1766.[2]

Delivered before the Estate of Clergy on 11 June 1766, when it was resolved that the Estate should permit this paper to be printed.

Witness, J. Brander.


  1. Iactabatur temporibus illis . . .: “at that time the value of money was so fluctuating that no one could tell how much he was worth”.

Previous Section:

Next Section:

Places:

Names:

Biblical references:

Subjects: