Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

Väkilukutaulu 1770

Previous Document:

Next Document:

Font size: A A A A


Viewing Options:

Unfortunately this content isn't available in English

Commentaries

Vuoden 1770 elokuussa ankarat sääolot koettelivat koko Pohjanmaata. Chydeniuksen mukaan ohrasato tuhoutui monin paikoin ”totaalisesti”. Savosta tuotua viljaa oli tarjolla kalliiseen hintaan.

Koko Pohjanmaan osalta maaherranviraston tekemässä yhteenvedossa todetaan, että ankaraa hallaa oli ollut elokuun 13. päivän vastaisena yönä, ja että seurauksena oli ollut ”kallis aika”: monen oli tehtävä leipänsä oljista ja puunkuoresta.

Iso- ja vihurirokko sekä hinkuyskä olivat vuoden aikana tehneet paljon tuhoa, mutta rokonistutus oli Chydeniuksen mukaan pelastanut monta lasta.

Original documents

Documents

  Original language

  Tyvärr är detta innehåll inte tillgängligt på svenska

  Finnish

  Tab. I. Utdrag

  Twillingar

  2ne ächta hustrur hafwa i detta år födt twillingar, hwardera twenne dötrar.

   

  Hvilka Sjukdomar, och vid hvilka ÅRSENS TIDER, the mäst grasserat.

  Koppor, rödmässling och Kijkhosta hafwa detta år mycket graserat, men genom Koppympningen äro doch Gudi låf många barn lyckeligen frälsta.

   

  ANMÄRKNINGAR.1

  Hööbergningen war detta år i ansende til starck torcka i Junii månad ganska ringa. Sädeswäxten härlig, men blef genom några swåra fråstnätter i Augusti månad på de flästa ställen i synnerhet kornet totaliter förderfwat, så at landet lider stor brist på nödigt uppehälle. Safwolax boen säljer sin säd til 8 Plåtar2 Tunnan på torget men i minut går den til 9 a 10 Plåtar.


  1. Tässä kohdassa oli seuraava ohje lomakkeen täyttäjälle: Här antecknas af Pastor, enligit Kyrko-Lagens Cap. XXIV. §.8. uti thess Tabell-Bok, hvad sällsamt i Församlingen sig tildragit hafver, bestående af ens eller annans synnerlige gode eller onde bedrift, eller ock thet, som utom Naturens ordentelige skickelse, i Elementerne, eller på qvickt och dödt sig ter och visar, som värdt at uptekna. Af hvilka kårta berättelser Probsten gör et kårt utdrag på thenna sin Probste-Tabell till CONSISTORIUM, och CONSISTORIUM et särskilt til Landshöfdingarne med Personers och Orternes utmärkte namn, som oss af LANDSHÖFDINGE-ÄMBETEN öfversändas, sedan the häraf tagit behörig afskrift, jämte theras bifogade underdånige berättelser om Höfdingedömens tilstånd.
  2. 1 plåt = två daler silvermynt

  English

  Unfortunately this content isn't available in English

  Previous Document:

  Next Document: